Migrän – den dolda folksjukdomen

Migrän karakteriseras av en kraftig ensidig huvudvärk som kommer anfallsvis. Ibland föregås den av varningssymptom i form av synrubbningar, domningskänslor, talsvårigheter eller lindriga förlamningstillstånd. Ett migränanfall varar i typiska fall från fyra timmar till tre dygn. Huvudvärken är stark, dunkande och lokaliserad till ena sidan av huvudet. Vilken sida som drabbas kan växla från gång till gång, och även under pågående anfall. Med migränanfallet följer ofta illamående, kräkningar samt ljus- och ljudskygghet.

Cirka 12 procent av världens befolkning lider enligt WHO av återkommande migrän. Mörkertalet är dock stort då besvären är både underdiagnosticerade och underbehandlade. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män, och förekommer i olika hög grad hos olika åldersgrupper. Den högsta andelen ses hos kvinnor i 40-årsåldern, av vilka nästan en fjärdedel har återkommande besvär med migrän1.

Migrän är en neurologisk sjukdom. Den exakta orsaken är ännu inte fastställd men man vet att huvudvärken vid ett migränanfall orsakas av att blodkärl som omger hjärnan utvidgar sig. Till faktorer som kan utlösa anfall hör stress, hormonförändringar, överkänslighet mot vissa livsmedel, höga ljus och starka dofter.

En miljardmarknad – i förändring

Den globala marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av migrän uppgick 2013 till cirka 3,7 miljarder USD2 . Världsmarknaden domineras idag av läkemedel baserade på s.k. triptaner, vilka står för ungefär 85 procent av alla receptbelagda3 läkemedel mot migrän.

Sett till geografiska marknader intar USA något av en särställning. Den amerikanska marknaden står för cirka 80 procent av världsmarknaden. Triptaner står här för cirka 80 procent av. I USA används även läkemedel baserade på DHE (dihydroergotamin). Detta segment står här för cirka 18 procent3.

Båda triptaner och DHE verkar sammandragande på de blodkärl som okontrollerat utvidgat sig. Därigenom återställs blodkärlen till ett mer normalt tillstånd samtidigt som substanserna också hämnar frisläppandet av inflammatoriska peptider.

Triptaner och DHE verkar på olika sätt mot olika medlemmar i serotonin 5-HT receptorfamiljen. I USA ges ofta DHE till patienter som inte svarar på triptaner eller har en befintlig hjärt-kärl ­sjukdom. Just detta patientsegment tros komma att öka ­markant de kommande åren i takt med ökad förekomst av hjärt-kärl­sjukdomar3.

För båda kategorierna har patenten bakom de läkemedel som hittills har dominerat marknaden löpt ut, vilket öppnar upp för nya aktörer som genom generika och innovation kan erbjuda nya koncept med förbättrade patientfördelar.

SubstansTriptan*DHE
Andel av försäljningsvärdet80 procent18 procent
Ex. varumärkenImigran®, Zomig®, Maxalt®Migranal®
DistributionsformTablett, injektion, nässprayInjektion, nässpray
PatentsituationGenerika möjlig på global basisGenerika möjlig på global basis

* Sumatriptan, Naratriptan, Zolmitriptan, Rizatriptan, Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan

Triptaner

Cirka 80 procent av den totala globala marknaden för behandling av migrän utgörs av läkemedel baserade på den aktiva substansen triptan. Triptaner är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som verkar sammandragande på blodkärlen vid ett migränanfall. Triptaner verkar på blodkärlen i hjärnan via 5HT1B och 5HT1D receptorer som drar samman kärlen och därigenom stabiliserar blodflödet. De är verksamma både mot huvudvärk och andra symtom som t.ex. ljud- och ljusskygghet och illamående. Triptaner tas antingen med tablett, nässpray eller genom injecering.

När behandling med triptaner introducerades under 1990-talet medförde de ett helt nytt sätt att behandla migrän och för många hade den nya behandlingen god lindrande effekt. För närvarande finns det åtta triptaner som är godkända för användning vid migrän, varav de tre storsäljarna sumatriptan (Imigran®, GSK), zolmitriptan (Zomig®, AstraZeneca) och rizatriptan (Maxalt®, Merck) står för huvuddelen, cirka 80 procent, av den totala triptanmarknaden3.

Patenten bakom dessa läkemedel har dock gått ut, vilket öppnat upp för en generikamarknad.

DHE

Den andra gruppen, som står för cirka 18 procent, utgörs av läkemedel baserade på dihydro-ergotamin DHE. DHE är en halvsyntetisk produkt som visat sig vara ett effektivt alternativ för de migränpatienter som inte svarar på eller tål triptaner, till exempel patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Andel av försäljningsvärdet

paj_eng

Flera distributionsformer

Även om det idag finns alternativ i form av nässprayer och injektioner, utgör fortfarande traditionella tabletter den vanligaste distributionsformen av läkemedel för behandling av migrän. En utmaning med läkemedel i tablettform är dock att effekten begränsas eller helt uteblir om migränanfallet medför kräkningar innan substansen når tarmkanalen och genom denna tas upp i blodet. Och även om kräkningar inte förekommer kan effekten försämras till följd av att aktiviteten i mag-tarmkanalen vid ett migränanfall är nedsatt och upptaget i tarmarna fördröjt. Här har de alternativa distributionsformerna klara fördelar. Till nackdelarna hör att de ofta är mer komplicerade att hantera och använda för den enskilde patienten. Injicering ger snabb och pålitlig effekt men många patienter finner obehag i att injicera sig själva. Nässprayer ger också relativt snabb effekt men vissa patienter upplever att det är obehagligt och kan drabbas av kräkningar när dosen går från bihåla till hals1.

Hög förväntad tillväxt

Tillväxten när det gäller försäljning av läkemedel som behandlar migrän väntas framöver vara hög. 2017 väntas den globala försäljningen att uppgå till cirka 4 miljarder USD för att sedan öka till över 5 miljarder USD per år efter 20203. Till drivkrafterna bakom den förväntade utvecklingen hör innovationer inom läkemedelstillförsel som innebär att etablerade och generiska läkemedel kan administreras snabbare och på ett mer tillförlitligt sätt. Migrän är för närvarande underdiagnostiserat och underbehandlat. Ökad medvetenhet om migrän bland läkare och patienter i kombination med innovationer inom tillförsel av beprövade läkemedel kommer att driva på tillväxten inom detta område när en stor del av läkemedelspatenten löpt ut.

Förväntad tillväxt läkemedel mot migrän

stapel_eng

Nyligen genomförda affärer

I takt med att patenten bakom de hittills ledande läkemedlen nu löpt ut, har investeringarna i vidareutveckling och fortsatt produktutveckling ökat avsevärt. Under senare tid har ett antal transaktioner gjorts. Affärerna har gjorts till höga värderingar, vilket indikerar en positiv syn på framtida intjäningspotential. I januari 2014 licensierade NuPathe ut sin teknik att distribuera sumatriptan via plåster till Teva. Licenskostnaden uppgick till 144 miljoner USD4. I januari 2013 förvärvades MAP Pharmaceuticals Levadex®-program (DHE i inhalator) av Allergan för uppskattningsvis 958 miljoner USD5.

1) www.migraine.com
2) The Global Market for Pain Management Drugs and Devices, 2013, BCCResearch
3) Global Migraine Drugs Market – 2015-2019, 2014, Technavio Research
4) http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-21/teva-to-acquire-nupathe-for-144-million-outbidding-endo
5) www.allergan.com

eu-logo

Klaria erhåller finansiering till KL-00119-projektet från EUs Horizon 2020-program för forskning och utveckling i enlighet med anslag nr 829615.